Peta Shepherd shows you how in this video below. Get to it !!

Yo yo !!